Til medlemmer av Lom idrettslag

Sakliste til årsmøte for 2019 i Lom idrettslag

Årsmøtet blir avhalde onsdag 10 juni  kl 1900 i Utgard.

Under følgjer saklista for årsmøtet.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne dei røysteføre.

2. Godkjenne innkallinga og saklista.

3. Velje dirigent, referent, samt kven som skal underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslaget årsmeldinga for hovudlaget og undergruppene.

5. Behandle idrettslaget sitt rekneskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsetje medlemskontingent for 2020 og gje gruppestyra fullmakt til å fastsetje treningsavgift for gruppene sin aktivitet.

8. Vedta idrettslaget sitt budsjett.

9. Behandle idrettslaget sin organisasjonsplan.

10. Gjere følgjande val:

a) Leier

b) Øvrige styremedlem og varamedlem

c) Øvrige val jf. vedteken organisasjonsplan

d) To revisorar

e) Representantar til ting og møte i dei organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gir gje styret fullmakt til å oppnemne representantane.

f) Valkomite med leiar, tre medlem og eitt varamedlem.

Med venleg helsing styret i Lom idrettslag